سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی نوشت: سیاه نمائی علیه جمهوری اسلامی، ماهیت واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را پنهان نمی‌کند.

به گزارش مرور نیوز، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتی نوشت: سیاه نمائی علیه جمهوری اسلامی ایران، ماهیت واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را پنهان نمی‌کند.

همه اتهاماتی را که برخی رژیمها به دروغ به ایران وارد می کنند، خودشان در عمل در طول تاریخ و در تاریخ معاصر به شنیع ترین وجه در حق ملت‌ها و مردم خود مرتکب شده و هنوز هم می‌شوند.

سیاه نمائی علیه جمهوری اسلامی ایران، ماهیت واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را پنهان نمی‌کند.

نفاق تا کِی!