رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات در تامین و تصویب بودجه و نیز نظارت بر خط نقش مهمی در حسابرسی دستگاه‌ها ایفا و به مجلس و دولت کمک می کند.

به گزارش مرور نیوز، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تکریم و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات در تامین و تصویب بودجه با تفریغ و نیز نظارت بر خط می‌تواند نقش مهمی در حسابرسی دستگاه‌ها ایفا و به مجلس و دولت کمک کند.

رئیس مجلس توجه به حسابرسی مبتنی بر عملکرد را از موضوعاتی ذکر کرد که دیوان محاسبات باید مد نظر قرار دهد.

قالیباف اثر بخشی و اثرگذاری بر نظام مدیریت کشور را از توقعات مقام معظم رهبری دانست و گفت این امر بویژه در حسابرسی شرکت‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

در این مراسم بذر پاش اقدامات صورت گرفته در دیوان محاسبات را در دو و نیم سال مدیریت خود ارائه کرد.

دستغیب رئیس جدید دیوان محاسبات هم گفت: حسابرسی شرکت‌های دولتی با قوت بیشتر در دستور کار دیوان خواهد بود.

وی اعلام کرد: دیوان محاسبات پیشنهاد‌های نظارتی خود را برای ایجاد یک فصل در قوانین بودجه و برنامه به زودی به مجلس ارائه خواهد کرد.