رئیسی در نشست نوروزی ایرانیان خارج از کشور گفت: دولت در قبال ایرانیان خارج از کشور خود را مسئول می‌داند.

به گزارش مرور نیوز، رئیس جمهور حفظ هویت ایرانی را برای ایرانیان خارج از کشور امر بسیار مهمی دانست و تأکید کرد: ایرانیان خارج از کشور دارای حقوقی هستند و دولت هم در قبال آنها تکالیفی دارد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست نوروزی ایرانیان خارج از کشور، حفظ هویت ایرانی را برای ایرانیان خارج از کشور امر بسیار مهمی دانست و گفت: نگاه ما به ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک شهروند ایرانی است.

وی با بیان اینکه معتقدیم ایرانیان خارج از کشور دارای حقوقی هستند و دولت هم در قبال آنها تکالیفی دارد، به هموطنان ساکن خارج کشور تأکید کرد: نباید فرزندان شما و فرزندانِ فرزندان شما هویت ایرانی خود را از یاد ببرند.