نمایندگان مجلس با یک فوریت بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز یک فوریت اصلاح قانون پولی بانکی کشور که بر اساس ۴ صفر از پول ملی حذف می‌شود، در صحن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بعد از اظهارات مخالفان و موافقان و همتی رئیس کل بانک مرکزی یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با ۱۲۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن و ۲۰۳ رای مؤخوذه به تصویب رسید.

متن کامل لایحه به شرح زیر است:

ماده واحده

ماده ۱ قانون پولی وبانکی کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

تبصره ۱ – برابر پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال  که در این قانون، «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره ۴ این بند خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های ریال از جریان، بر طرق مفاد بند (ب) ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است،   تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز «دوره گذار»   فراهم کند.

تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز