اولین سفر استانی دولت دوازدهم با سفر حسن روحانی رییس جمهوری به استان سیستان و بلوچستان و دیدار با مردم این استان آغاز ش…