سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه ا جتماعی استان اصفهان گفت: شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در پیشبرد اهداف توسعه ای استان نقش به سزایی دارند.

به گزارش مرور نیوز، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در دیدار با منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان راهکارهای تحقق بخشی به اهداف دولت در دستیابی به توسعه و توازن منطقه ای، رفع محرومیت و توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح استان را بررسی و نظرات خود را بیان کرد.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این دیدار با تأکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ذوب آهن و استقبال از طرح تعیین شرکت ها و مجموعه های اقتصادی بزرگ استان به عنوان معین مناطق، آمادگی این شرکت را در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اعلام کرد.

کامران کلانی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه ا جتماعی استان اصفهان نیز با اشاره به برنامه ریزی استان براساس الگوی هم پیوندی ساختاری و کارکردی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان طراحی و تدوین شده است، گفت:  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان طرحی مبنی بر تعیین شرکت ها و مجموعه های اقتصادی بزرگ استان به عنوان معین مناطق ارایه کرده است.

وی در خصوص نحوه اجرای  این طرح افزود: بر اساس این طرح ظرفیت سنجی و انجام برنامه ریزی های لازم متناسب و همگام با برنامه ها و اسناد فرادست استانی با جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذاران در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژه درون زایی، مردم باوری و عدالت محوری در هر منطقه بر عهده معین آن منطقه خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز