روایتی از دستگیری و اعترافات محسن شکاری، که امروز به دار آویخته شد.