حجم ذخایر سدهای تهران به ۲۶۷میلیون مترمکعب معادل مصرف ۸۹ روز تهران رسید.