مقیسه گفت: درباره سقوط نکاتی در باب محتوایی و ابعاد مختلف آن داریم. آنچه سبب انتشار یا ارزیابی محتوا می‌شود، لزوماً متن و زیرمتن نیست.

به گزارش مرور نیوز، سعید مقیسه، رئیس سازمان صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در پاسخ به این سوال که دستور توقیف سریال سقوط نه از نظر محتوایی بلکه بخاطر حضور آقای فرخ‌نژاد است، گفت: خیر، ما این نگاه را نداریم. یک تخلف ابعاد مختلف محتوایی، فرایندی و ... دارد. هر کدام از بخش‌ها هم مسئول خود را دارد. 

مقیسه ادامه داد: ما درباره سقوط نکاتی را درباره محتوایی و ابعاد مختلف آن داریم. آنچه سبب انتشار یا ارزیابی محتوا می‌شود، لزوماً متن و زیرمتن نیست، فرامتن است. زیرمتن به تولیدکنندگان محتوا مربوط است، فرامتن به مخاطب، شرایط و بستر انتشار مربوط است. ممکن است محتوایی الان قابل پخش باشد، ولی یک ماه دیگر قابل پخش نباشد و برعکس.