تایم لپس ثبت وضعیت طوفان و بوران برفی در طی ۴۸ ساعت توسط یک دوربین خانگی در ایالت ویرجینیای آمریکا را مشاهده کنید.