رئیس مجلس گفت: اقدام رئیس جمهور مبنی بر تغییر رئیس بانک مرکزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که از این اقدام ایشان تشکر می‌کنم. ضروری است این‌ تغییر با اصلاحات ساختاری سیاست گذاری و مدیریتی تکمیل شود.