پانزدهم مردادماه دولت جدید رسما و مجددا سکان مدیریت کشور را دردست گرفته و طبیعتا طبق وعده های انتخاباتی، رییس جمهور…