طبق اعلام کمیته وضعیت با توجه به شکایت پیمان رنجبری از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 630 میلیون و 55 هزار و 908 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 92 میلیون و 602 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

به گزارش مرور نیوز، ظهر امروز کمیته وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه به شرح زیر اعلام کرد: با توجه به شکایت توحید رستم پور از  تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 208 میلیون و 480 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 545 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مهدی نادری نسب از تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 293 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 387 هزار و 400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 307 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا شریفی از ملی حفاری ایران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 74 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 613 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت پیمان رنجبری از باشگاه ذوب آهن اصفهان ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 630 میلیون و 55 هزار و 908 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 92 میلیون و 602 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت یدالله صادقی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدرضا خزایی فر از باشگاه خوشه طلایی ثنا ساوه، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت باشگاه وچان کردستان از باشگاه ذوب آهن و غزاله بنی طالبی، کمیته وضعیت دعوای خواهان را مستند به بند 11 ماده 11 آیین دادرسی مردود اعلام کرد.

*در پی شکایت حمید خدابنده لو از باشگاه چوکای تالشیان، این باشگاه به پرداخت 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 540 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدرضا مولایی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ525 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11 میلیون و 445 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت محمدرضا غلام از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 210 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 578 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت مصطفی چراغیان از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3 میلیون و 924 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز