علی ولیزاده خواجه شاهی ورزشکار رشته کلستنیکس رکورد گینس شنا روی دو انگشت را شکست.

به گزارش مرور نیوز،  علی ولیزاده خواجه شاهی ورزشکار رشته کلستنیکس موفق شد با انجام بیشترین شنا روی دو انگشت در یک دقیقه به تعداد ۷۴ تکرار، رکورد گینس را که ۵۷ تکرار و متعلق به حراچیک کوستاندیان از ارمنستان بود، بشکند.

علی ولیزاده فرزند صمد ولیزاده، رئیس اسبق فدراسیون ووشو است.