رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا، ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزارتن مرغ مازاد بر نیاز کشور است.

به گزارش مرور نیوز ،محمد یوسفی گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و مرغ گرم ۴۷ تا ۶۰ هزارتومان است.

به گفته او، وضعیت کنونی بازار مرغ  تاسف بار است چرا که مرغ هایی که امروز وارد بازار می شود، با نرخ هر قطعه جوجه ۱۵ هزارتومان تولید شده است که براین اساس تولیدکننده در فروش هرکیلو مرغ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان زیان می کند.

یوسفی می گوید: معاونت امور دام با اتخاذ تمهیدات مناسب باید از ضرر و زیان مرغداران بکاهد، در غیراین صورت تولیدکنندگان زیادی از گردونه تولید خارج می شوند.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از عرضه روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزارتن مرغ گرم در سطح کشور خبر داد و گفت: با توجه به کاهش سرانه مصرف، ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزارتن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است.