• معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبرداد:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: هوای تهران با شاخص کیفی ۱۴۳ در وضعیت ناسالم برای…

 • معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران خبرداد:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 109 در وضعیت ناسالم…

 • معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 96 در وضعیت سالم است.

 • محمد رستگاری:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: هوای تهران با شاخص کیفی 103 در وضعیت ناسالم برای…

 • معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 118 در وضعیت ناسالم برای…

 • معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: هوای تهران با شاخص کیفی 112 در وضعیت ناسالم برای…

 • معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران خبرداد:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 59در وضعیت سالم است.

 • معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران خبرداد:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 116در وضعیت ناسالم…

 • محمد رستگاری خبرداد:

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: هوای تهران با شاخص کیفی 96 در وضعیت سالم است.