درباره ما

سایت خبری مرور نیوز در راستای رسالت خبری و دسترسی به اطلاعات آزاد
 فعالیت خود را آغاز کرد. 

سایت خبری مرور نیوز اقدامی است در راستای فعالیت های موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان

که با خط مشی و رسالت مختص به خود فعالیت می کند و در نظر دارد که رسالت موسسه فرهنگی

خبری مرور وقایع جهان را تسهیل بخشد.
 

ماموریت سایت مرور نیوز این است که در تقویت و تائید نهضت اطلاع رسانی , اقدامات حرفه ای ,

تخصصی و فنی نماید تا بتواند در بخش های مختلف جامعه مشارکت و نقش آفرینی داشته باشد و

 زمینه مناسب شفاف سازی اطلاعات خصوصا در سیستم اقتصاد پویای جهانی و ارائه خدمات ممکن

الکترونیکی مرتبط با آن رقابت نماید .