شیر ایرانی
  • عضوانجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران:

    هنوز چند صباحی از حمله یک ببر به هم نوعش در باغ وحش ارم که به خاطر ایمن نبودن محل نگهداری آنها رخ داد نگذشته بود که مریضی شیرنادر ایرانی دوباره باعث شد تا عملکرد این باغ وحش و همچنین نحوه نگهداری از حیوانات نادر در سایر باغ وحش ها به سرخط بسیاری از اخبار و گزارش های رسانه ها بدل شود.