مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی
  • معاون اداری - مالی سازمان تامنی اجتماعی:

    رحیم اردلان معاون مالی اداری سازمان تامین اجتماعی گفت: مشکلات مالی سازمان به علت کاهش ضریب وابستگی، افزایش تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت، هزینه های درمانی و ... کماکان موجود و پایدار است.