معاون مسکن و ساختمان وزارت راه
  • معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مسکن، جز مهمترین مسائل وزارت راه و شهرسازی و مورد تأکید رئیس جمهور است. در آینده نزدیک، برنامه اجرایی طرح تام کاد که طرح تامین مسکن کارکنان دولت است در دولت مصوب خواهد شد