تنها شهید تهرانی حادثه کرمان هم امروز به خاک سپرده می شود.

کرمان