انبارها در بافت شهرهای حاشیه کویر، مرکز بسیاری از آبادی‌ها و شهرک‌ها و محله‌ها بوده‌اند و در بسیاری از محله‌ها بزرگ‌ترین و چشمگیرترین واحد معماری به شمار می‌روند. در استان قم نیز بنا بر موقعیت جغرافیایی که داشته است آب انبارها از کارکرد مهمی برخوردار بودند

قم