اولین تصویر از پیکر استاندار شهید آذربایجان شرقی مالک رحمتی را مشاهده می‌کنید.

پیکر استاندار تبریز