تصویری از تابوت وزیر امور خارجه، شهید حسین امیرعبداللهیان که منتشر شده است.

امیرعبداللهیان