شباهت شهید ولید ذیب با شهید محسن حججی مورد توجه کاربران لبنانی قرارگرفته است.

شهید حججی