تصویری از یک کودک شهید در غزه را مشاهده می کنید.

کودک کشی