تصویری از سنگ مزار شهید غیرت حمید رضا الداغی را مشاهده می کنید.

شهید الداغی