یکی از نقاط مورد نظر رستاخیزی ها مدارس بود. آنها به زور دانش آموزان را وادار می کردند عضو شوند.

به گزارش مرور نیوز، وقتی حزب رستاخیز شکل گرفت، رژیم افراد مختلف اعم از کاسب، دانش آموز و دانشجو، کارمند و کارگر را به زور به عضویت این حزب در می آورد. آن زمان مهدی دانش آموز بود.

یکی از نقاط مورد نظر رستاخیزی ها مدارس بود. آنها به زور دانش آموزان را وادار می کردند عضو شوند. در خرم آباد فقط دو دانش آموز عضویت این گروه را نپذیرفتند؛ یکی از آنها مهدی بود، یکی هم دوستش. هرچه او را تهدید و حتی تنبیه کردند، زیر بار نرفت و محکم گفت به هیچ عنوان عضو نمی شوم.


تا اینکه از مدرسه من را خواستند و گفتند: «پسرت را راضی کن عضو حزب رستاخیز شود، وگرنه برایش گران تمام می شود.» در جواب شان گفتم: «مگر شما شعار نمی دهید که در مملکت آزادی وجود دارد، خب این بچه دوست ندارد عضو شود، چرا می خواهید زورش کنید.

این کجای آزادی است که شما از آن دم می زنید؟» وقتی دیدند من هم حرف مهدی را می زنم، به این نتیجه رسیدند او را از مدرسه اخراج کنند. آن موقع، مهدی در رشته ریاضی درس می خواند. او با مشورت آیة الله مدنی، تغییر رشته داد و در مدرسه ی دیگری در رشته طبیعی ادامه تحصیل داد تا دیپلمش را گرفت.

برگرفته از کتاب «برف تا برف» مجموعه خاطراتی از شهید مهدی شیخ زین الدین
راوی: عبدالرزاق شیخ زین الدین پدر شهید