حجم ویدیو: 7.56M | مدت زمان ویدیو: 00:00:32

صبح امروز در ترکیه همه برای یک دقیقه در جای خود متوقف شدند و سکوت کردند تا یاد کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، را زنده کنند.