سامانه هوشمند سرویس مدارس با بهره گیری از تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت، فرآیند حمل و نقل دانش آموزان را تسهیل می بخشد؛ استفاده از این سامانه برای ثبت نام در سال های اخیر بنوعی اجباری شده است و اما این الزام راه را برای اولیا هموار ساخته است.

به گزارش مرور نیوز، ثبت نام سرویس مدارس این روزها که خانواده ها همواره در حال تکمیل ثبت نام فرزندان خود در مدارس مورد نظرشان هستند از جمله موارد مهم محسوب می شود. ثبت نام سرویس مدارس دانش آموزان اما در طی سال های اخیر با سهولت بیشتری همراه شد.

سامانه هوشمند سرویس مدارس با بهره گیری از تکنولوژی های نو و نیز بستر اینترنت، کار را برای اولیا دانش آموزان هموار کرد و فرآیند حمل و نقل دانش آموزان را تسهیل بخشید.

با توجه به عدم اطلاعات کافی برخی از اولیا محترم، تصمیم گرفتیم سامانه را به گونه ای آسان و مصور آموزش دهیم تا با استفاده از این آموزش تصویری، براحتی در سامانه هوشمند سرویس مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نمایند.

 

ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮنتی ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺪارس

ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮنتی ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺪارس

ابتدا لازم است اولیا محترم وارد آدرس http://ssm.tehranedu.ir  یا https://irtusepand.ir/ شده و به صفحه ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس دسترسی پیدا کنند. 

اولیا محترم داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺑﺘﺪا می بایست در کادر ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر، ﻛﺪ ملی دانش آموز را درج نموده و سپس نسبت به وارد ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ امنیتی(بدون در نظر گرفتن حروف بزرگ و کوچک) اقدام نمایند تا وارد سامانه هوشمند سوریس مدارس گردند.

اولیا محترم و یا داﻧﺶ آﻣﻮزان (و یا هر کاربری که نسبت به ثبت نام در سامانه هوشمند سرویس مدارس اقدام می نماید)، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ورود ﺑﻪ سامانه، رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در مراﺣﻞ بعدی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در سامانه هوشمند سرویس مدارس ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

در نظر داشته باشید ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﻤﺎن ﻛﺪ ملی متقاضی ثبت نام ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ.

 

این نکته را هم در نظر داشته باشید، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را اﺷﺘﺒﺎه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس وارد ﻧﻤﺎیید، کاربری آن دانش آموز ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎیستی جهت فعاﻟﺴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.

 

ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس، کاربر ثبت نامی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادگی و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻛﺪ ملی ﺧﻮد اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی، ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد، از ﻟﻴﺴﺖ مدارس موجود ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب نموده و در اداﻣﻪ ﻓﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و از روی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺮوکی ﻣﺤﻞ اقامت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﻧﻤﺎﻳﺪ.

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ و اوﻟﻴﺎ اﻳﺸﺎن حتما به یاد داشته باشند ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﺮم یاد شده ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺿﺮوری ﺑﻮده و به یاد داشته باشند ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺳﺮوﻳﺲ خللی اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻜﺮار آن اﻟﺰامی ﺑﻮده و دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎیند ﻛﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ را ﺣﺘﻤﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﭘﺲ، ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از این رﻣﺰﻋﺒﻮر و ﻛﺪ ﻛﺎرﺑﺮی قبلی(ﻛﺪ ملی داﻧﺶ آﻣﻮز) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

دﻗﺖ ﻧﻤﺎیید در ورود اطلاعات آدرس در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد بخشی از آن (ﻣﺜﻼ : ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮعی و...) اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺧﺎلی ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﻛﺮوکی آدرس را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮس و ﺟﺎﺑﺠﺎیی در روی ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮوکی ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ کلیک ﻧﻤایید و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻛﻤﻪ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

 

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آموز و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آموز و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎتی را ﻛﻪ وارد ﻧﻤﻮده اﻳﺪ ﺑﺮرسی ﻧﻤﻮده و از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ نمایید. در صورت اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آن و ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی کلیک ﻧﻤﺎیید.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ اﻳﺮاد در اﻃﻼﻋﺎت ورودی، داﻧﺶ آﻣﻮزان می توانند روی گزینه داﻧﺶآﻣﻮز کلیک ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرا تصحیح ﻧﻤﺎیند.

 

ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ

ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ

پس از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی وارد ﺻﻔﺤﻪ نمایش داده ﺷﺪه خواهید شد و این ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرسی و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت و درج ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎقی خواهد ﻣﺎند.

 

ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و روﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم موافقت با آن

ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و روﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم موافقت با آن

ﭘﺲ از ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﺸﺎن توسط مدرسه، اوﻟﻴﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ورود ﻛﺪ و رمز عبور خود(رمز عبور جدید)  ﺻﻔﺤﻪ نمایش داده شده ظاهر خواهد شد ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺮآوردی از ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد.

در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻴﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز به ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی خواهند شد.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اوﻟﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻗﺒﻮل نداشته باشند، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮآوردی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرسی ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎتیک اﻋﻼم  ﻣﻴﮕﺮدد.

 

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎلی ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮویس

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎلی ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮویس

ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﻴﺎ و ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎلی ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎمی و ﻳﺎ بخشی از ﺷﻬﺮﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮنتی و... ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

نا گفته نماند در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎمی ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﺮداختی های اوﻟﻴﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮوﻳﺲ در ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل تحصیلی ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت مقتضی را ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب دریافت نمایند.

 

بیشتر بخوانید:

تفاوت مدارس هیات امنایی با مدارس عادی تنها در مدیریت آن هاست

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز